Haber Detayı
17 Aralık 2019 - Salı 10:21
 
VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Medar Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Ofisi yönetici ortaklarından Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Ömer Sayılganoğlu, 7194 Sayılı Torba Kanunla Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemelerin 07.12.2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandığını belirterek söz konusu kanunla yapılan düzenlemeleri kısa kısa özetledi
Ekonomi Haberi


DİJİTAL HİZMET VERGİSİ GETİRİLMİŞTİR

Türkiye’den elde ettikleri hasılatı 20 milyon Türk lirasından veya dünya genelinde elde ettikleri hasılatı 750 milyon Avrodan fazla olan dijital hizmet sağlayıcıları tarafından verilen dijital hizmetler 7,5 oranında vergiye tabi olacak.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ GETİRİLMİŞTİR

Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan (Bina vergi değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenmiş) değeri 5.000.000 Türk Lirası ve üzerinde olan konutlar değerine göre

belirlenmiş tarifeye göre;

5.000.000 TL – 7.500.000 TL arasında olan meskenlerden (Binde 3)
7.500.001 – 10.000.000 TL arasında olan meskenlerden (Binde 6)
10.000.001 TL’yi aşan meskenlerden (Binde 10) oranında “Değerli Konut Vergisi” alınması düzenlenmiştir.

KONAKLAMA VERGİSİ GETİRİLMİŞTİR

Türk Vergi Sistemine ‘Konaklama Vergisi’ adıyla yeni bir vergi türü girmiştir. Yapılan düzenleme ile otel,

motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinde verilen geeleme

hizmeti ile bu hizmetten yararlananlara sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, plaj,

termal ve benzeri alanların kullanımı hizmetleri gibi diğer tüm hizmetlerin bedeli üzerinden, 2020 yılı için 1,

müteakip yıllarda 2 oranında vergi alınacaktır.

KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV ORANI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

Kambiyo işlemlerinde uygulanan BSMV oranı Binde 2'ye çıkarılmış, bu oranı 10 katına kadar artırma

konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.

TELİF KAZANCI İSTİSNASINA SINIRLAMA GETİRİLMİŞTİR

Gelir Vergisi Kanunu’nun 18 inci maddesi kapsamında gelir elde edenlerden geliri 103. Maddedeki gelir

vergisi tarifesinin dördüncü diliminde yer alan tutarı (500.000 TL) aşanlar telif kazancı istisnasından

yararlanamayacak olup, bu kazançlarını yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmeleri gerekecektir.

Yapılan değişiklikle telif kazancı elde edenlerin vergi yükünde önemli bir artış meydana gelmiştir.

PERSONELE SAĞLANAN TAŞIMA ÜCRETİ MAHİYETİNDEKİ MENFAATLERE İSTİSNA GETİRİLMİŞTİR

Çalışanlara; toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları verilmek suretiyle günlük 10

TL’ye kadar sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisna edilmiştir. Bu tutarın üzerinde sağlanan menfaatler

vergilendirilmeye devam edilecektir.

PROFESYONEL SPOR HAKEMLERİNİN ELDE ETTİĞİ ÜCRETLER İSTİSNA OLMAKTAN ÇIKARILMIŞTIR

Daha önce spor yarışmalarını yöneten tüm hakemlerin ücretleri gelir vergisinden istisna iken, yapılan

değişiklik ile madde sadece amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlerin elde ettiği ücretler istisna olacak

şekilde yeniden düzenlenmiştir. İstisna kapsamı dışında kalan hakemlerin ücretleri yıllık beyanname ile

beyan edilecektir.

BİNEK OTOMOBİLLERİNİN ALIMINDA VE KULLANIMINDAKİ HARCAMALARIN GİDER OLARAK

KAYDEDİLMESİNE SINIRLAMA GETİRİLMİŞTİR

- 5.500 TL'yi (aylık) aşan kira bedeli gider olarak dikkate alınamayacak, aşan kısım kanunen kabul

edilemeyen gider olarak dikkate alınacaktır.

- Binek otomobillerinin alışındaki ÖTV ve KDV tutarlarının gider kaydedilmesinin tercih edilmesi durumunda

bu vergiler toplamının 115.000 TL’yi aşan kısmı gider olarak dikkate alınamayacaktır.

- Binek otomobillere (kiralanan ya da satın alınan farketmeksizin) ilişkin giderlerin en fazla 70’i gider olarak

dikkate alınabilecektir.

- Binek otomobillerle ilgili amortisman yoluyla gider olarak dikkate alınabilecek tutar ÖTV ve KDV nin

maliyete eklenmesi durumunda 250.000 TL, gider kaydedilmesi durumunda ise 135.000 TL olarak

belirlenmiştir.

BELLİ BİR SEVİYENİN ÜZERİNDE ÜCRET GELİRİ ELDE EDENLER ÜCRETİ TEK İŞVERENDEN ALSA BİLE

BEYANNAME VERECEKTİR

Tek işverenden alınan kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret gelirinin 500.000 TL'yi (103 üncü maddede yazılı

tarifenin dördüncü gelir dilimi) aşması halinde bu gelirler beyan edilecektir.

VEKALET ÜCRETLERİNDE GELİR VERGİSİ TEVKİFATI GETİRİLMİŞTİR

Yapılan düzenleme ile, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen

vekalet ücretini (icra ve iflas müdürlüklerine yatırılanlar dahil) ödeyenler tarafından yüzde 20 oranında gelir

vergisi kesintisi yapılacaktır.

GELİR VERGİSİ TARİFESİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

Mevcut tarifenin ilk dört dilimindeki oranlar korunmak suretiyle 500.000 TL'ye kadar gelir elde edenlerin

vergi yüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış, 500.000 TL üzeri gelir elde edenler için ise yeni bir dilim

ihdas edilerek 500.000 TL yi aşan gelirler için 5 ilave vergi uygulaması getirilmiştir. Diğer taraftan ücret

gelirleri için 2019 yılında tarife eski haliyle uygulanmaya devam edilecektir.

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE UYGULANAN 5’LİK İNDİRİM UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMIŞTIR

Vergi beyannameleri ibaresi netleştirilmiş; damga vergisi, poşet beyannamesi ve turizm beyannamesi gibi

beyannamelerin verilme zamanının bu indirimin uygulanmasında dikkate alınıp alınmayacağı hususundaki

tereddüt giderilmiştir.

SPORCULARIN VERGİLENDİRİLMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Sporcuların vergilendirilmesini düzenleyen Gelir Vergisi Kanununun Geçici 72’nci maddesinin uygulama

süresi 31/12/2019 tarihinden 31/12/2023 tarihine uzatılmakta, lig usulüne tabi spor dallarında en üst ligdeki

sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kesinti oranı 15’den 20’ye çıkarılmaktadır.

Ayrıca bu kapsamda elde edilen gelirler toplamının 500.000 TL’yi aşması halinde yıllık gelir vergisi

beyannamesi ile beyan edilmesi sağlanmaktadır. Sporcular tarafından bu şekilde beyanname verilmesi

halinde ise Kanuna göre kesilen vergilerin hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilmesi için bu

vergilerin işverence vergi dairesine ödenmiş olması zorunlu hale getirilmektedir.

İZAHA DAVET MÜESSESESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Yapılan düzenlemeyle mevcutta 15 gün olarak uygulanan izaha davet edilenlerin izahta bulunma, beyanname verme

ve ödeme süreleri 30 gün olarak değiştirilmiştir. Ayrıca, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge

tutarı, bir takvim yılında 100 bin Türk lirasını geçmeyen veya bu tutarı geçse bile ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet

alışlarının 5'ini aşmayan mükelleflere, eksik veya hiç verilmemiş beyannamelerine yönelik olarak yapılacak

tebligatı takip eden 30 gün içinde, ödeme süresi geçen vergilerin ve gecikme zammının ödenmesi şartıyla ziyaa

uğratılan vergi üzerinden 20 oranında vergi ziyaı cezası kesileceği belirtilmiştir.

VERGİ ZİYAI, USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINDA İNDİRİM MÜESSESESİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMIŞTIR

Vergi Usul Kanunu’nun “Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında İndirme” başlıklı 376 ncı

maddesinde yapılan değişiklik ile; vergi ziyaı, usulsüzlük, özel usulsüzlük cezalarında ilk defa işlenip

işlenmediğine bakılmaksızın indirim oranı 50 olarak belirlenmiş, uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde

üzerinde uzlaşılan vergi ve cezaların süresinde ödenmesi koşuluyla uzlaşılan cezanın 25’nin indirilmesi

imkanı getirilmiştir.

DAVALARDAN VAZGEÇİLMESİ HALİNDE CEZALARDA İNDİRİMLE TAHAKKUK MÜESSESESİ

GETİRİLMİŞTİR

İhtilaflı işlerde dava konusu vergi ve/veya vergi cezalarının tümü için kanun yolundan vazgeçildiğine ilişkin

dilekçenin mükellef için geçerli olan kanun yoluna başvuru süresi içerisinde ilgili vergi dairesine verilmesi şartıyla

dilekçenin verildiği tarih itibarıyla vergi tutarı ve cezaları kanun maddesinde öngörülen indirimlerle başkaca bir

işleme gerek kalmaksızın tahakkuk edeceği düzenlenmiştir.

İZAHA DAVET MÜESSESESİNE YAPILAN YENİ EKLEMELER ÇERÇEVESİNDE UZLAŞMA İLE İLGİLİ

DÜZENLEME YAPILMIŞTIR

İzaha davet müessesesi düzenlemelerine göre 359 uncu madde kapsamında sayılan fiillerle vergi ziyaına

sebep olunmuş olabileceğine ilişkin kendilerine ön tespit yazısı tebliğ edilen mükelleflere bu madde

kapsamında kesilen cezalar da uzlaşma kapsamı dışında bırakılmıştır.

Kaynak: Editör: Hüseyin Azar
 
Etiketler: VERGİ, KANUNLARINDA, , YAPILAN, DEĞİŞİKLİKLER,
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Bizim Gazete
Alıntı Yazarlar
Anketler
Yeni haber sitemizi nasıl buldunuz ?
Anketler
Yeni Anayasa gerekli mi?
Puan Durumu
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Başakşehir FK
69
0
5
9
20
34
2
Trabzonspor
65
0
5
11
18
34
3
Beşiktaş
62
0
10
5
19
34
4
Sivasspor
60
0
8
9
17
34
5
Alanyaspor
57
0
9
9
16
34
6
Galatasaray
56
0
8
11
15
34
7
Fenerbahçe
53
0
11
8
15
34
8
Gaziantep FK
46
0
10
13
11
34
9
Antalyaspor
45
0
11
12
11
34
10
Kasımpaşa
43
0
15
7
12
34
11
Göztepe
42
0
14
9
11
34
12
Gençlerbirliği
36
0
16
9
9
34
13
Konyaspor
36
0
14
12
8
34
14
Denizlispor
35
0
17
8
9
34
15
Çaykur Rizespor
35
0
19
5
10
34
16
Yeni Malatyaspor
32
0
18
8
8
34
17
Kayserispor
32
0
18
8
8
34
18
MKE Ankaragücü
32
0
16
11
7
34
Özlü Sözler
"Gördüklerim, Görmediğim yaratıcının varlığına inanmaya beni mecbur ediyor."


Bir Hadis
İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.


Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı